“Mỗi người có một cuốn sách của riêng mình”
(Lời bà Van-Ga)

ĐỨC DŨNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VTV3

KẾT NỐI

https://www.facebook.com/profile.php?id=591884423