“Mỗi người có một cuốn sách của riêng mình”
(Lời bà Van-Ga)